Stadgar

 

Stadgar

 

Stadgar Askrike Segelsällskap, Lidingö

Fastställda på årsmötet 29 januari 2008 och på extra årsmöte 7 maj 2008 med mindre revidering på årsmöte 3 feb 2011

§1. Ändamål

Sällskapets ändamål är att

· främja medlemmarnas intresse för sjön och båtsporten,

· anskaffa och sköta lämplig hamn- och uppläggningsplats för medlemmarnas båtar med

tillhörande utrustning samt förvalta övriga lämpliga anordningar och utrustningar för

medlemmarna

· i övrigt ta tillvara medlemmarnas intressen.

§2. Medlemskap

Medlemskap i sällskapet söks hos styrelsen, som beslutar om inval. Följande medlemstyper

finns:

· Medlem är seniormedlem från och med det år då han/hon fyller 25 år.

· Medlem är juniormedlem till och med det år då han/hon fyller 24 år.

· Familjemedlem är medlem som inte är juniormedlem, som inte har egen båt, och som

tillhör seniormedlems, ständig medlems eller hedersmedlems hushåll.

· Ständig medlem är medlem som under 25 år tillhört sällskapet och uppnått 65 års ålder.

Anmälan härom görs hos styrelsen

· Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen.

§3. Uteslutning

Medlem kan uteslutas av styrelsen om han/hon:

· uppför sig på sätt som kan skada sällskapets anseende,

· inte följer styrelsens eller styrelsefunktionärs uppmaning,

· inte följer ordningsföreskrifter eller

· inte utför förelagda särskilda uppdrag eller arbetsuppgifter.

· Beslut om uteslutning ska vara enhälligt av styrelsen. Medlemmen ska innan beslutet fattas få

tillfälle att framföra sina åsikter.

Medlem som efter påminnelse inte betalat föreskrivna avgifter kan uteslutas av styrelsen

direkt och utan samråd med medlemmen.

§4. Avgifter

Sammanställning av avgifter för sällskapet:

· Inträdesavgift betalas av person som väljs in som seniormedlem

· Årsavgift betalas av alla utom hedersmedlemmar.

· Sommarhyra betalas för förtöjningsplats sommartid i vattnet, för båtplats på land

sommartid, för plats för tom vagn/trailer/ej demonterad vagga som förvaras inom

varvsområdet sommartid samt för utnyttjande av förtöjningsbom som ägs av sällskapet.

· Vinterhyra betalas för uppläggningsplats på land eller för plats i sjön vintertid.

· Avgift betalas för bevakning av området.

· Arbetspliktsavgift betalas i samband med sommar- och vinterhyra och återbetalas efter

fullgjord arbetsinsats.

· Masthyra och skåphyra betalas för användandet av dessa utrymmen.

· Verkstadshyra betalas då verkstadens båtutrymme disponeras efter tillstånd från

Varvschefen.

· Kranavgift betalas då båtkranen utnyttjas på annan tid än vid ordinarie sjösättning och

upptagning.

· Avgift för mobilkran betalas för sjösättning och upptagning.

· Särskild frånvaroavgift betalas av båtägare som utan tillstånd i förväg av Varvschefen

uteblir från upptagnings- eller sjösättningspass.

· Bojkontrollavgift betalas för kontroll av bojsten/kätting respektive upptagning av bojsten

om båtägaren själv inte gjort detta.

Alla avgifter betalas inom 1 månad efter det att räkning skickats ut av kassören.

Avgifter till sällskapet bestäms av årsmötet.

§5. Styrelse och verksamhetsår

Sällskapets styrelse ska bestå av minst nio och högst tio ledamöter. Dessa är ordföranden,

sekreteraren, kassören, hamnkaptenen, varvschefen, intendenten, klubbmästaren och seglingsoch

ungdomsledaren, kommunikationsansvarig samt ytterligare högst en särskild ledamot.

Ledamöter väljs för två år.

· Udda årtal väljs ordföranden, kassören, hamnkaptenen och klubbmästaren samt

kommunikationsansvarig.

· Jämna årtal väljs sekreteraren, varvschefen, intendenten, seglings- och ungdomsledaren

samt i förekommande fall en särskild ledamot.

Styrelsen sköter sällskapets löpande angelägenheter, bereder frågor till årsmötet samt

verkställer beslut som fattats av årsmöte eller styrelse. Vidare beslutar styrelsen hur

sällskapets firma ska tecknas.

Styrelseledamöternas huvudsakliga arbetsuppgifter samt inbördes fördelning mellan

ledamöterna beslutas av styrelsen och förtecknas i ett särskilt dokument. Omfördelning av

arbetsuppgifterna mellan styrelseledamöterna kan göras av styrelsen, under ledning av

ordföranden.

Ordinarie möte med styrelsen ska hållas i god tid före årsmötet. Styrelsen har dessutom

löpande möten när ordföranden eller minst tre styrelsemedlemmar så kräver. För att styrelsen

ska kunna fatta beslut måste minst fyra ledamöter vara närvarande.

Styrelsen gör varje år en verksamhetsberättelse över sällskapets verksamhet omfattande

verksamhetsåret 1 november - 31 oktober.

§6. Revision

Sällskapets verksamhet granskas av en revisor som väljs för en tid om två år. Därutöver utses en revisorssuppleant för en tid om två år. Revisor och revisorssuppleant väljs växelvis vartannat år.

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll,

medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så

begär.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch

räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fyra veckor före

årsmötet.

§7. Sällskapets möten

Årsmötet som är det ordinarie mötet med sällskapet ska hållas i början av varje kalenderår,

dock senast den 15 februari. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds elektroniskt

och/eller per post till medlemmarna senast tio dagar före årsmötet.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna så beslutar eller om 1/10 av sällskapets

medlemmar skriftligen så begär. Kallelse jämte dagordning innehållande motivering för det

extra mötet översänds till medlemmarna senast tio dagar före det extra årsmötet hålls. Extra

årsmöte ska hållas inom 60 dagar efter beslut eller begäran.

Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden ska justera

mötesprotokollet samt vid behov även vara rösträknare.

6 Protokollet från föregående årsmöte.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste

räkenskapsåret.

8. Revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av avgifter.

11. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.

12. Val av styrelse.

13. Val av revisorer.

14. Val av valberedning.

15. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem skriftligen inlämnats till

styrelsen senast den 15 december.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutande.

Vid extra årsmöte ska punkterna 1-6 samt 15-17 utöver den aktuella frågan för det extra

årsmötet avhandlas.

För att beslut ska kunna fattas av årsmötet fordras att minst tio medlemmar utöver i mötet

deltagande styrelseledamöter är närvarande.

§8. Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara sammankallande.

Valberedningen ska en månad före årsmötet till styrelsen inlämna förslag till val av de

styrelseledamöter och den revisor med suppleant som ska väljas aktuellt år. Förslaget ska

uppta medlemmar som är lämpliga och villiga att kandidera i dessa val. Vidare ska

valberedningen lämna förslag på ny valberedning.

§9. Beslut om omröstning

Val och övriga beslut fattas normalt med acklamation eller efter omröstning (votering) om

sådan begärs. Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt medges ej. När medlem så

begär sker omröstning med slutna sedlar (sluten votering.)

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

ordföranden för mötet. Vid omröstning som avser val avgör lotten.

För beslut krävs normalt enkel majoritet. Vid stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid två efter

varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara det ordinarie årsmötet.

§10. Sällskapets upplösning

Om sällskapet skulle upplösas, ska beslutet för att vara giltigt, fattas med 3/4 majoritet av två

efter varandra följande ordinarie årsmöten. Om sällskapet skulle lösas upp, ska sällskapets

tillgångar tillfalla ett ändamål, som gagnar fritidsbåtslivet på Lidingö. Precisering av detta ska

ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

 

 

 

 

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö