Ordningsregler


ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Askrike segelsällskap är en ideell förening som bygger på medlemmarnas engagemang och aktiva

medverkan. Dessa ordningsföreskrifter finns för att verksamheten ska fungera väl och undvika

skador på person och egendom. Som framgår av § 3 i segelsällskapets stadgar kan underlåtenhet

att inte följa ordningsföreskrifterna vara skäl för uteslutning ur segelsällskapet.


Avfallshantering

Inom området finns tre stationer för avfall: miljöstationen, containern för grovsopor och soptunnan

för hushållssopor. Det är viktigt att vi sorterar avfallet och slänger det på rätt ställe och i rätt kärl.

Avfall får inte placeras framför stationerna om dessa är fulla.


1. Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall läggs i olika kärl i den blå miljöstationen vid grinden. Separata behållare finns för:

- Spillolja

- Olje- och bränslefilter

- Lösningsmedel och färgrester. Detta gäller bara rester. Tomma burkar och flaskor samt

gamla penslar, roller, färgtråg och liknande ska läggas i containern för grovsopor.

- Oljedukar, oljedränkta trasor och liknande.

- Aerosoler/sprejburkar. Skjuter man upp taket på skåpet kan man öppna utrymmet för

dessa.

- Elektronik, glödlampor, lysrör

- Småbatterier läggs i den röda behållaren på utsidan av skåpet.

Stationen töms bara vid behov.


2. Miljöfarligt avfall, som medlem själv ska transportera bort från varvsområdet

Allt övrigt miljöfarligt avfall, som det inte finns speciella kärl för i miljöstationen, ska medlem

själv transportera bort från varvsområdet. Hit hör exempelvis båt- och bilbatterier, som ska

lämnas på bensinstation eller till kommunens återvinningsstation i Stockby, se Lidingö stads

hemsida www.lidingo.se för mer information.


3. Icke miljöfarliga avfall

Icke miljöfarligt avfall läggs i den blå containern vid grinden. Containern är bara avsedd för

båtgrovsopor, inte för sopor från vindsröjning eller garagestädning. Skrymmande föremål såsom

presenningar och kartonger ska vikas ihop och plattas till och gamla bockar etc. ska slås isär

innan de slängs för att ta så lite plats som möjligt. Matrester får inte slängas i containern.

Containern töms bara vid behov.


4. Hushållssopor

Hushållssopor, matrester och dylikt läggs i den gröna soptunnan vid grinden. Ställ aldrig soppåsar

framför soptunnan om den råkar vara full utan ta med dem hem. Matsopor drar till sig fåglar och

råttor som snabbt sprider ut innehållet i påsarna.

Soptunnan töms varje onsdag från mitten av maj till mitten av oktober.Försäkring

Båtägaren ska ha en försäkring som täcker alla skador som kan uppkomma på person och

utrustning och ska innefattar ansvarsförsäkring, olycksfall, haveri, brand och sliprisk.

Segelsällskapet ansvarar inte för skador som vållats person eller privat egendom.Förtöjning

Ankarförtöjning är inte tillåten i hamnen.

Kajen vid mastkranen och den fasta kranen får bara användas för tillfällig förtöjning. Hamnkapten

kan ge dispens.

Alla förtöjningstampar ska tas bort efter vinterupptagningen.


Förtöjning vid kaj med boj

Alla båtar ska ha dubbla förtöjningstampar både till kajen och till bojen. Landförtöjningen ska ha

ryckdämpare på båda tamparna.

Alla båtar ska ha minst tre fendrar på varje sida mot båtgranne.

Båtägaren ansvarar för sin egen boj, som ska var märkt med båtplatsens nummer. Bojen ska vara

av båtvänligt material och inte av plåt. Volymen ska var så tilltagen att den inte dras under vattnet

vid normal belastning. SBU och Svenska Sjö rekommenderat följande:

50 liter för båtar under 2 ton

80 liter för båtar mellan 2 och 5 ton

100 liter för båtar över 5 ton

Bojtyngdens lägsta vikt i luft ska vara:

100 kg för båtar under 1 ton

200 kg för båtar mellan 1 och 5 ton

300 kg för båtar över 5 ton

SBU har även rekommendationer för vikt och storlek om P-ringar används istället för bojsten.

Kätting/nylonlina ska inspekteras och kontrolleras senast den 1 juni vart tredje år fr.o.m. 2016

(2016, 2019, 2022 o.s.v.). Kontrollen görs genom att bojstenen och kättingen/nylonlinan tas upp

eller genom kontroll av dykare. Eventuella felaktigheter ska åtgärdas. Om båtägaren inte utför

denna inspektion med godkänt resultat debiteras en särskild bojkontrollavgift.

Segelsällskapet övertar inget skadeståndsansvar från båtägaren med avseende på kätting/

nylonlina och bojsten.

Bojekan är till för att lägga ut och ta upp bojar och bojstenar.

Bojar och bojstenar som ligger kvar på land efter 10 juni ska märkas med ägarens namn och

telefonnummer där ägaren kan nås. Omärkta bojar och stenar kan tas om hand av klubben och

säljas eller slängas.

Det är inte tillåtet att fästa en lina mellan bojsten och kaj vintertid.


Y-bommar

Segelsällskapet äger och ansvarar för underhållet av Y-bommarna på pontonerna. Medlem betalar

en bomavgift för utnyttjandet.Lokalerna


Klubbhuset

Medlem är välkommen att använda klubbhuset för rekreation. Den som nyttjar köket ska diska

och torka av spisen efter användning samt inte låta mat ligga kvar i kylskåpet.


Toaletter och dusch

Segelsällskapet disponerar toaletterna och duschen i pumphuset vid pirens landfäste.


Mastskjulet

Varvschefen gör en lista med fördelning av platserna i mastskjulet.

Medlem får endast förvara mast och bom i mastskjulet. Dessa ska vara tydligt märkta med

ägarens namn och telefonnummer där ägaren kan nås. Spridare och övriga utstående delar ska

vara borttagna från masten.

Övrig förvaring i mastskjulet är Segelsällskapets material för upptagning, sjösättning, snöskottning

och städning.


Verkstäderna

Yttre verkstaden är alltid tillgänglig men får inte användas som förråd för medlems verktyg och

material.

Stora verkstaden får användas av medlem efter överenskommelse med varvschefen.

Inga heta arbeten, exempelvis med varmluftpistol, får utföras i yttre eller stora verkstaden.


Upptagning och sjösättning

För varje upptagnings- och sjösättningslag utser varvschefen en slipbas, som leder arbetet och

ansvarar för att båtarna hanteras på ett säkert sätt. Vid upptagning och sjösättning med mobilkran

dirigerar slipbasen kranen och ser till att lyftbanden säkras vid behov. Maximal last för mobil-

kranen är 7 ton.


Varvschefen utser också en behörig kranskötare. Endast kranskötaren får sköta klubbens fasta

kran. Kranskötaren dirigerar kranen och ser till att lyftbanden säkras vid behov.

Båtägaren har dock det yttersta ansvaret för att lyftbanden både placeras rätt och på ett säkert

sätt innan båten lyfts. Båtägaren ansvarar också för att pallning och stöttning är rätt och säkert

gjord.

Båtägaren ska delta i upptagnings- och sjösättningsarbetet tillsammans med resten av laget

under hela arbetspasset. Om man inte själv kan deltaga måste man skicka en kompetent

ersättare, i annat fall debiteras en särskild frånvaroavgift. Slipbasen gör upprop och rapporterar

båtägare som inte deltagit i arbetet.


Av- och påmastning

Av- och påmastning ska vara väl förberedd så att mastkranen och platsen vid kranen inte

blockeras under onödigt lång tid.


Upptagning

Varvschefen gör en upptagningslista, som senast 1 september läggs ut på hemsidan och anslås i

klubbhuset. Upptagning vid annan tidpunkt måste godkännas av varvschefen men kräver dock

alltid arbetsinsats vid lagets ordinarie upptagning enligt upptagningslistan.

Minst en vecka innan en nytillkommen båt ska tas upp måste båtägaren kontakta varvschefen och

visa upp hur och med vad båten ska pallas upp och stöttas. Varvschefen ska godkänna detta

innan upptagning får ske.

Slipbasen har rätt att avbryta uppställningen av en båt om slipbasen anser att bockar eller stöttor

är av dålig kvalité eller på annat sätt inte är säkra.


Pallning och stöttning av båtar på land

Segelbåtar bör i första hand använda stöttor typ Seaquip eller motsvarande, som ska säkras med

spännband eller kätting.

Motorbåtar ska ha bockar av aluminium, stål eller trä i rätt dimension som passar båttypen.

Bockar och kölpallningar ska vara kraftiga och tåla ovarsam behandling under flera år.

Kölpallningar ska vara ihopspikade till ett stycke och fixerade.


Täckning

Alla båtar ska täckas på vintern. Täckningen ska klara hård vind och får inte sticka ut över

grannens båt.

Senast en vecka efter upptagningen ska båtägare som inte hunnit täcka sina båtar lägga sitt

täckningsmaterial vid eller under båten så att hamnområdet kan städas. Täckningsmaterialet ska

vara märkt med ägarens namn och telefonnummer där ägaren kan nås.

Vinterplats i sjön

Varvschefen anvisas plats för vinterliggning i sjön. Vinterliggning ska ske i fritt vatten och inte

genom infrysning i isen. Strömvirvlare ska användas för att hålla isfritt och bordsgenomföringar

ska frostsäkras, exempelvis med glykol.


Sjösättning

Varvschefen gör en sjösättningslista, som senast 1 april läggs ut på hemsidan och anslås i

klubbhuset. Sjösättning vid annan tidpunkt måste godkännas av varvschefen men kräver dock

alltid arbetsinsats vid lagets ordinarie sjösättning enligt upptagningslistan.

Dagen före sjösättningen ska båten vara avtäckt och helt klar för sjösättning.

Efter sjösättningen ska båtägaren städa sin uppställningsplats och lägga allt uppställnings- och

täckningsmaterial på anvisad plats. Stöttor, bockar, pallning och täckningsmaterial, som förvaras

inom varvsområdet, ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer där ägaren kan nås.

Omärkt eller felmärkt material tillfaller klubben.


Båtar på land och trailers

Alla båtar på land, även under vinteruppställning, ska vara märkta med ägarens namn och

telefonnummer där ägaren kan nås.

Efter tillstånd av varvschefen får en båt vid särskilt starka skäl, såsom pågående aktiv renovering

av en äldre båt, stå kvar inom varvsområdet under en tid av högst två år. Båtägaren ska redovisa

en tidplan för renoveringen och ett avtal mellan medlemmen och segelsällskapet ska upprättas.

Jollar på land ska vara förankrade mot storm och högvatten. Jollarna får inte blockera

träbryggorna eller körvägen på piren. Efter vinterupptagningen ska alla jollar flyttas från pontoner

och bryggor.


Medlem som har vinter- eller sommarplats på land får förvara sin båttrailer eller vagn inom

varvsområdet efter tillstånd av varvschefen. Trailers och vagnar ska vara märkta med ägarens

namn och telefonnummer där ägaren kan nås. Samtliga trailers och vagnar ska flyttas från den

östra uppläggningsplanen senast 15 september.


Byte av båt

Medlem som byter eller säljer sin båt ska snarast och senast inom två veckor anmäla detta till

hamnkaptenen eller varvschefen.


Vinter- och sommarplats

Medlem kan tilldelas högst två vinterplatser och två sommarplatser.


Behålla vinterplats

Medlem som önskar behålla sin vinterplats på land eller i sjön ska betala sin vinterplatsavgift

senast 15 augusti.


Ny vinterplats

Medlem som önskar ny vinterplats på land eller i sjön ska anmäla detta skriftligt till varvschefen

senast 15 augusti.


Varvschefen gör följande prioritering vid tilldelning av ny vinterplats på land.

1. Medlem med kontinuerligt medlemskap och som tidigare haft vinterplats.

2. Medlem som har sommarplats efter tid med sommarplats.


Behålla sommarplats

Medlem som önskar behålla sin sommarplats i sjön eller på land ska betala sin sommarplatsavgift

senast 15 februari.


Ny sommarplats

Medlem som önskar ny sommarplats i sjön eller på land ska anmäla detta skriftligt till

hamnkaptenen senast 15 februari.


Hamnkaptenen gör följande prioritering vid tilldelning av ny sommarplats i sjön:

1. Medlem med sommarplats som behöver större eller mindre båtplats p.g.a. byte av båt.

2. Medlem med kontinuerligt medlemskap och som tidigare haft sommarplats.

3. Medlem som står i Lidingö båtkö, efter turordning.

Plats kan också tilldelas mindre båtar vid jollebryggan och båtar som förvaras på trailer inom östra

delen av varvsområdet.


Utlåning av sommarplats

Tillfällig utlåning av sommarplats får bara ske efter tillstånd från hamnkaptenen eller varvschefen.

Sommarplats får inte hyras ut i andra hand. Sommarplats som missbrukas återgår automatiskt till

klubben.


Ej använd sommarplats

Sommarplats som inte används återgår automatiskt till klubben. Om anmälan om detta görs före

20 juni återfås halva avgiften, annars återbetalas ingen del.Övrigt


Arbetspass

Båtägare som har vinter- eller sommarplats ska utföra gemensamt arbete på klubbens område

och anläggningar. Tidpunkten för dessa arbetsdagar anslås på klubbens anslagstavla samt på

hemsidan.


Barn

Minderåriga barn får inte vistas inom varvsområdet utan tillsyn av vuxen.


Bilkörning

Bilkörning inom varvsområdet ska göras i låg fart så att man inte skadar någon eller river upp

damm.

Det är inte tillåtet att köra bil eller parkera Inom varvsområdet under sjösättning och upptagning.


Bom och grind

Bommen på piren och grindarna in till varvsområdet ska alltid hållas stängda och låsta, även då

man bara gör ett kortare besök.


El

El på land får endast användas tillfälligt för belysning, batteriladdning och för arbete med båten.

Anslutning av elkabel utan tillsyn får bara ske för laddning av batterier.


Klubbstandert

Båt som tillhör medlem ska föra sällskapets standert eller vimpel. Standert förs på sejnfall under

styrbords spridare. Vimpel förs i stortoppen på segelbåt eller på gösstake på motorbåt. Segeljolle,

roddbåt eller motsvarande bör ha dekal.


Kommersiell verksamhet

Medlem får inte bedriva kommersiell verksamhet inom klubbens område.


Kranen

Klubbens fasta kran på land får bara användas av särskild utsedd kranskötare, som också har rätt

att ta ut fastställd kranavgift.

Kranen får inte användas för större lyft än 3,7 ton med oket monterat. För båtar med lyftöggla där

ok inte används gäller maximalt 4 ton.


Kärror och vagnar

Kärror och vagnar ska ställas tillbaka på den uppmärkta platsen vid grinden till varvsområdet så

att andra medlemmar lätt kan hitta dem.


Svetsning och andra heta arbeten

Vid alla former av svetsning eller andra heta arbeten ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler

för heta arbeten följas, vilket bl.a. innebär krav på brandvakt minst en timme efter att arbetet har

avslutats.


Dessa ordningsföreskrifter fastställdes vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 2017-10-26.Här finns dokumentet.