Hamnavtal

Medlemsavtal för Askrike Segelsällskap 2016


Inledning

Askrike Segelsällskap (ASS) är en ideell och öppen förening vars mål är att driva hamnanläggningen i Askrike och tillhandahålla såväl brygg som uppläggningsplatser åt medlemmarna. Detta görs under kamratlig samvaro och genom medlemmarnas gemensamma krafter.


Stadgar och regler

ASS har stadgar och ett antal regler som medlemmarna skall känna till och följa:

•Stadgar, Ordningsregler & miljöplan ska följas


De viktigaste skyldigheterna för de som har brygg- eller trailerplats är:

•Avgifter skall erläggas vid angiven tid,  15 februari för sommarplats, 15 aug för vinterplats.

•Tilldelad brygg- eller trailerplats får endast disponeras av medlem för egen båt.

•Byte av båt skall meddelas till hamnkapten.

Medlem som byter båt kan nekas brygg- och/eller trailerplats om bytet innebär att ASS anser att den nya båten inte är lämplig för platsen eller klubben.

•Klubbarbeten skall genomföras enligt kallelse, vid oanmäld frånvaro utgår avgift.

•Medlemmar skall ha sin båt försäkrad, försäkringsbolagets namn skall meddelas Hamnkapten

•Båtägare med bojplats ska själv bekosta boj med tillhörande bojsten samt inspektera kätting var tredje år. 

•Privat egendom som förvaras inom klubbområdet skall vara märkt med namn. Vid utträde ur klubben skall all egen privat egendom tas bort från klubbområdet av medlemmen.

•Båtens förtöjning skall vara av bra kvalité och avfjädrad enligt klubbens anvisningar.Flytt från Lidingö

Som följd av ASS:s arrendeavtal med Lidingö stad måste medlem som flyttar från Lidingö lämna såväl brygg-, trailerplats som uppläggningsplats senast inom två år från det att medlemmen flyttat från eller inte längre är folkbokförd på Lidingö.  Regeln gäller för de som blivet medlem efter 2011                 

Askrike Segelsällskap 


Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hamnavtal Askrike Segelsällskap

Alla medlemmar i ASS ombeds att fylla i och skicka in hamnavtalet.