Historia


ASS historik


Askrike Segelsällskap (ASS) bildades genom ett konstituerande möte 1948. Till en början antogs faktiskt namnet Askrike Båtklubb, men som i så många andra frågor i sällskapets historia kunde beslut om en ändring fattas med 21 röster mot 8 först efter en omfattande diskussion vid mer än ett möte. Sedan 1950 har alltså namnet varit Askrike Segelsällskap.     


Manne Ginsburg blev sällskapets förste ordförande och var det under vad som kan kallas hela uppbyggnadsperioden ända till 1963. Många praktiska problem måste lösas, och det fordrades stora arbetsinsatser. Det gällde uppläggningsplatsen, vatten, el, bryggor, kran, mastkran och klubbhus. Det första klubbhuset var det som nu är kaptensstugan och används som förråd. Ett mastskjul blev klart 1955, dock inte det nuvarande som uppfördes betydligt senare. 1956 tillsattes en kommitté för att planera det som är det nuvarande klubbhuset. Beslut kunde fattas 1957 med en total budgetram på 30 000 kr. Efter mycket arbete och problem med bygglov osv. stod klubbhuset färdigt och kunde invigas under högtidliga former 1961. Ledningen för Lidingö stad var bland deltagarna vid invigningen. De gamla protokollen visar att staden var lätt att samarbeta med och lämnade en hjälpande hand till sällskapet vid flera tillfällen.


Även om det fordrades mycket arbete, hade man under 50-och 60 talet uppenbarligen också mycket trevligt och roligt inom Askrike Segelsällskap. Mötena var välbesökta. Det framgår av protokollen att medlemmarna “hölls kvar till långt in på natten“, uppenbarligen inte av tvång, och hade medhavd avec. På något ställe kan man läsa att “herr Lundquist spelade sjömansvisor“ osv.


En ordentlig fest ordnades för att fira femårsjubileet. Festen kostade 1 357 kr. och kom endast att belasta budgeten med 162 kr. vilket protokollföraren fann “synnerligen tillfredsställande med hänsyn till det i övrigt lyckade resultatet“. Askrike Segelsällskap tycks alltid ha förvaltat sitt pund väl. Den ursprungliga årsavgiften på 5 kr. höjdes 1954 till 10 kr., (och avgiften är 2009 inte högre än 200 kr). Slipvagnen kostade endast 819 kr. och spåren 951 kr. Flaggstången kostade 397 kr. Det framgår alltså klart att mycket gjordes genom arbetsinsatser av medlemmarna och goda kontakter för att få fördelaktiga priser. Nu hålls en jubileumsfest vart tionde år, senast 2008 då sällskapet fyllde 60 år.


 

De trevliga vårfesterna med dans upphörde tyvärr under 80-talet. Den gemensamma ärtlunch som tillhandahålls vid sjösättningen och upptagningen har dock stort deltagande. Sillunchen på hösten när varvsområdet ställts i ordning för vintern är också uppskattad. Årsmötena är trevliga och mycket intressanta genom att man lyckats få duktiga och engagerade föredragshållare. Julglöggen som tidigare avnjöts på juldagen och senare på annandagen har fått slopas till följd av att så många är bortresta under jul- och nyårshelgen. Deltagarna vid de kappseglingar som genomförs som regel vår och höst har en gemensam fest vid dessa tillfällen.


Sedan omkring 1990 har ett tiotal Drakar bildat kärnan i kappseglingsverksamheten i sällskapet, och Askrike Segelsällskap har utgjort vaggan till återuppståndelsen av Drakklassen i Stockholmsområdet. Man har haft 15 – 20 deltagande Drakar i de normala kappseglingarna. Vid SM som genomförs i genomsnitt vartannat år i Sandhamn deltar ett 40-tal Drakar, och vid SM och Dragon Gold Cup som genomfördes under KSSS 175 års Jubileumsår 2005 deltog sammanlagt 85 Drakar. Även antalet F18 katamaraner i Askrike Segelsällskap har växt sedan 2003 till närmare ett 50 tal. De medverkar med framgång på kappseglingsbanorna bl.a. i den mycket krävande kappseglingen Archipelago Raid som fått stort massmedial uppmärksamhet, inte minst i TV.


Manne Ginsburg efterträddes alltså 1963 som ordförande av Holger Görling. 1976 blev Bernt Sahlin ordförande, 1982 Svante Sköldberg, 1985 Rune Mannerstam, 1988 Ulf Bjurman, 2007 Ulf Haraldsson, 2011 Gert Svensson, 2013 Torbjörn Lidenklint och 2015 Kristina Lindstedt som alltså nu är ordförande. Av protokollen framgår att flertalet styrelseledamöter haft sina uppdrag under många år och gjort betydande insatser för sällskapet. Man skulle kunna säga att efter det första decenniets uppbyggnad av klubbens anläggningar och verksamhet har det i hög grad varit fråga om att förvalta arvet. Under åren 2002-2008 har dock betydande upprustningar gjorts.


Under 2003 - 2005 rustades klubbhuset upp ordentligt. Köket gjordes om och blev lite större, fick ny elegant inredning och nya köksmaskiner. Kontor och hall gjordes mera ändamålsenliga med nytt golv och ommålning av väggarna. Det stora klubbrummet blev ommålat med slipat och nylackat golv. Den bortre kortväggen täcks numera av en elegant bokhylla med inbyggda spotlights. Även i övrigt har belysningen förbättrats genom indirekt upplyst tak, och en energibesparande och från brandskyddssynpunkt säkrare braskamin har monterats in i den öppna spisen. Nästa steg blir att montera in en luftvärmepump för att minska energikostnaden och förbättra uppvärmningen av klubbhuset.


Sedan 2002 har omfattande arbeten genomförts för att förbättra hamnanläggningarna. På yttersta delen av stenpiren har en ny jolleramp byggts, hela denna del av piren har förstärkts med ny sprängsten och planats av med finare material så att den kan användas av F18 katamaranerna, som också fått en ny sjösättningsramp. Nya betongblock hade införskaffats för förankring av flerskrovsbåtarna som dock visade sig otillräckliga i den svåra vinterstormen i januari 2005 vilket medförde att tre katamaraner skadades allvarligt och en blåste bort och ligger nu sannolikt någonstans på Askrikefjärdens botten. Antalet F 18 har växt successivt och är i dagsläget närmare 50 till antalet. För att täcka behovet av ett ökat antal platser övervägs olika lösningar tillsammans med F 18-förbundet. Vid 2007 års riksmästerskap som genomfördes på Stora Värtan uppnåddes SM-status.


En fullständig upprustning av hamnens kajer och bryggor genomfördes under 2004 – 2006 av Lidingö stad och Askrike Segelsällskap. Arbetena avslutades med att piren höjdes och asfalterades. Därmed är samtliga kajer iordninggjorda. En begagnad isolerad container har införskaffats för att tjäna som mera stöldsäkert förråd av sällskapets mera kostbara utrustning. Denna har byggts in och blivit en byggnad som smälter väl in i miljön. Slutligen kan nämnas att antalet förvaringsskåp för båtägare nästan fördubblats genom en utbyggnad av mastskjulet. Till följd av att verkstaden med angränsande förråd skadades av en brand 2004, som lyckligtvis kunde släckas av räddningstjänsten så att skadorna blev begränsade, har också dessa utrymmen fått sig en ansiktslyftning. Om man bortser från det återstående behovet av en renovering av kaptensstugan, har de arbeten som under dessa år genomförts under styrelsens ledning medfört att Askrike Segelsällskap står mycket väl rustat för en positiv utveckling under lång tid framöver.


Alla dessa åtgärder har naturligtvis kostat avsevärda belopp. Kajer med båtplatser och piren fram till den yttre delen som höjts och asfalterats svarar Lidingö stad för. Kostnaderna täcks inom ramen för det löpande underhållet av Lidingös hamnar och ingår som underlag i beräkningen av den arrendeavgift som de olika båtklubbarna betalar. När det gäller klubbens byggnader och utrustningskaj samt den yttre delen av piren har kostnaderna betalats av Askrike Segelsällskap. Klubben har också svarat för anläggningar för el och vatten till medlemmarna, vilket bl.a. innebär att det finns jordfelsbrytare inom området och utmed piren. Till en del kunde klubbens kostnader täckas genom den reserv som byggts upp, men det fordrades också att ett inte obetydligt lån togs. Genom försiktighet med utgifterna har emellertid ekonomin hållits på en god nivå. Det har också visat sig möjligt att amortera lånet snabbare än tidigare beräkningar.


I dagens samhälle är det svårare att genomföra aktiviteter genom frivilliga insatser. De gemensamma klubbaktiviteterna är emellertid viktiga för att skapa gemenskap i sällskapet och motivera medlemmar att åta sig de nödvändiga praktiska uppgifter som fordras för driften av verksamheten. Olika försök görs därför att anpassa aktiviteterna till dagens förutsättningar och att få fart på bl a klubbseglingarna som också är ett viktigt led i att få en tillfredsställande klubbanda. Målsättningen är att bibehålla Askrike Segelsällskap som en gemensam ideell förening, att skapa en god sammanhållning och stämning i hamnen och att få ett intresse hos medlemmarna för att sköta om vår gemensamma anläggning men också genom ökad närvaro i hamnen skydda våra båtar mot stöld och skadegörelse. Alla medlemmar skall tycka det är trevligt att komma ned och vistas i hamnen. Samtidigt måste vi i Askrike Segelsällskap fortsätta att genomföra moderniseringar bl a i fråga om hanteringen av båtarna. Vi måste också fortsätta att pröva olika alternativ och förslag för att skapa en bra verksamhet och trivsamma gemensamma arrangemang.

 


Ordföranden