Miljö


Miljöplan

Verksamheten i Askrike Segelsällskap ska bedrivas miljömedvetet. Ansvaret för detta ligger både på Sällskapets styrelse och på Sällskapets medlemmar. Sällskapets inriktning för miljöarbete ska bedrivas i linje med Lidingö stads och Lidingö Båtförbunds allmänna inriktning för miljöfrågor och klubben har utarbetat en miljöpolicy- och miljöplan. Klixka här för miljöpolicy och miljöplanen som PDF-fil


Båtägaren är skyldig att känna till och följa ASS miljöpolicy och miljöregler. Följs inte dessa riskerar båtägaren att bli fråntagen sin båtplats.


För ytterligare bakgrundsinformation se Havs- och vattenmyndighetens rapport!


Bottenmålning

Båtbottenfärger kan orsaka stor skada på miljön och människors hälsa. Kemikalieinspektionen bestämmer var respektive färg får användas. På färgförpackningen finns information om för vilket område färgen är godkänd. Färger innehållande tributyltenn (TBT) får inte förekomma på båtar i Sverige. Båtar som någon gång har målats med TBT ska saneras. Sällskapet har en plan för när alla båtar där vi uppmätt TBT skall var sanerade. Denna plan är avhångig rekommendatationer från myndighet.


Rekommendationen är att använd helst ingen båtbottenfärg! Mycket höga halter av metaller har uppmätts i sedimentet i småbåtshamnar och på båtuppläggningsplatser runt om i landet. Därför bör båtägare sanera sina båtar från båtbottenfärger och använda alternativa metoder för bekämpning av påväxt.

 

Alla färger och kemikalier skall förvaras i slutna och korrekt märkta behållare. Kassering skall ske enligt de regler som finns anslagna i containern för miljöfarligt avfall, som är placerad på klubbhusplan (väster om klubbhuset).


Båttvätten i Bosöviken

Använd gärna båtbottentvättning i stället för giftiga bottenfärger. Det finns en båtbottentvätt i Bosöviken ASS medlemmar kan använda. Mer information om tvätten.