Styrelsens arbetssätt


Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö


Ansvarsfördelning inom styrelsen för Askrike segelsällskap 2018


ORDFÖRANDE

Ordföranden leder verksamheten i sällskapet, samt leder sällskapets och styrelsens möten.

Ordföranden ska även vid behov sammankalla styrelsen eller sällskapet till extra möten, samt granska och justera alla protokoll och representera sällskapet externt. Vidare ansvarar ordföranden för sällskapets försäkringsfrågor samt policyfrågor. Attesterar jämte kassören sällskapets fakturor. Ordförande hanterar utlämning av varvsnycklar och registrerar nyckellån i BAS-K


SEKRETERARE

Sekreteraren kallar i samråd med ordföranden till sällskapets möten samt för protokoll över dessa.


KASSÖR

Kassören för sällskapets räkenskaper, skickar ut räkningar till medlemmarna, sköter in- och utbetalningar, förvaltar likvida medel samt handlägger övriga ekonomiska åtaganden. Kassören ansvarar tillsammans med hamnkapten och varvschef för uppdatering av BasK.


HAMNKAPTEN

Hamnkaptenen har tillsyn över hamnanläggningen och anvisar båtplatser för sommarsäsongen. Hamnkapten ansvarar också för hamnekan och bojekan. Vidare tar hamnkapten emot inträdesansökningar. Hamnkapten ansvarar tillsammans med kassör och varvschef för uppdatering av BasK.


VARVSCHEF

Varvschefen har tillsyn över uppläggningsplatserna, anvisar platser för vintersäsongen samt planerar och leder sjösättning och upptagning av båtar. Vidare hanterar varvschefen mastskjulet, skåpen, bokning av verkstaden samt sköter försäljning av klubbflaggor. Varvschefen ansvarar också för miljöfrågor. Tillsammans med kassör och hamnkapten ansvarar varvschefen för uppdatering av BasK.


INTENDENT

Intendenten ansvarar för sällskapets lokaler, inventarier och sjösättningsvagnarna. Intendenten ansvarar också för avfallshanteringen.


KLUBBMÄSTARE

Klubbmästaren arrangerar sällskapets fester och sammankomster samt ansvarar för att klubbhus, dusch och toaletter hålls rena och i trevligt skick.


KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Kommunikationsansvarige sköter sällskapets kommunikation, administrerar och uppdaterar sällskapets hemsida och andra informationskanaler till medlemmarna samt ansvarar för styrelsens datalagring i molnet. Kommunikationsansvarige sköter också kontakten med Lidingö jolleseglare.


SÄRSKILD STYRELSELEDAMOT

Vakant


För frågor som inte reglerats specifikt ansvarar styrelsen kollektivt.


Fastställd på styrelsemöte 2018-03-22